Режим "Звіти" програми "Налаштування колектора мережевих потоків" доступний лише в тому разі, коли:

 • в якості сховища використовується Microsoft SQL Server 2008 R2,
 • поля бази даних відповідають полях протоколу NetFlow версії 5.

Користувач може відредагувати будь-який з звітів, поставляються з системою або створити свої власні звіти. Для цього можна використовувати сере­ду  SQL Ser­ver Bu­siness In­telli­gen­ce De­velop­ment Stu­dio зі складу Microsoft SQL Server 2008 R2 або редактор Mic­ro­soft SQL Ser­ver Re­por­ting Ser­vi­ces Re­port Bu­il­der 3.0.

Звіти, що входять до складу системи або створені самостійно користувачем при використанні ним Microsoft SQL Server 2008 R2 можуть бути доступні через Web-сайт при використанні служби звітності SQL Server (SQL Ser­ver Re­por­ting Ser­vi­ces - SSRS), яка входить до складу SQL сервера.

Якщо використовується SQL сервер 2008 R2, але необхідний інший набір полів, ніж для протоколу NetFlow версії 5, наприклад, використовується протокол IPFIX або NetFlow версії 9 для отримання інформації про IPv6, то в цьому випадку, скориставшись зазначеними вище засобами, використовувати може самостійно створити звіти , які також будуть доступні через розглянуту програму.

У тих випадках, коли використовується сховище іншого типу, ніж Microsoft SQL Server 2008 R2, для аналізу даних необхідно застосувати інші програми, які забезпечують роботу з конкретним типом сховища даних.

Для формування необхідного звіту в програмі "Налаштування колектора мережевих потоків" необхідно вибрати відповідний аплет і в списку "Звіт" вибрати необхідне найменування файлу звіту. Доступні наступні звіти:

Найменування файлу звіту Короткий опис
App­li­cati­ons pie.rdl Забезпечує отримання кругової діаграми і таблиці використання IP портів призначення.
Equ­ip­ment IPv6 traf­fic .rdl Відображається розподіл трафіку по мережевому обладнанню, за якого виходять дані, якщо це обладнання має IP адреси версії 6 (IPv6).
Equ­ip­ment traf­fic .rdl Відображається розподіл трафіку по мережевому обладнанню, за якого виходять дані, якщо це обладнання має IP адреси версії 4 (IPv4).
IP traf­fic-com­pact .rdl Відображається інформація з мережних потокам з агрегування по IP адресам і портам.
IP traf­fic-de­ta­ils.rdl Відображається детальна інформація по мережним потокам.
Pro­tocols pie .rdl Відображається розподіл трафіку по IP протоколах.
Spe­ed per ho­ur.rdl Відображає графік середньої швидкості передачі на годину (обсяг даних за годину ділиться на 60 хвилин)
Traf­fic-day.rdl Відображається трафік даних в мережі за день
Traf­fic-ho­ur.rdl Відображає трафік даних по годинах. Рекомендується відображати дані не більше, ніж за одну добу.

Вікно аплету "Звіти" показано на малюнку 1.

МАЛЮНОК 1

 

Для соз­да­ния не­об­хо­димо­го от­че­та сле­ду­ет отк­рыть спи­сок в по­зиции "От­че­ты", выб­рать не­об­хо­димую стро­ку и щелк­нуть по кноп­ке "Пост­ро­ить от­чет". Пос­ле че­го по­явит­ся ок­но "Па­рамет­ры от­че­та". Для раз­личных ти­пов от­че­тов это ок­но со­дер­жит раз­личное чис­ло па­рамет­ров. Па­рамет­ры поз­во­ля­ют ог­ра­ничить ди­апа­зон об­ра­баты­ва­емых дан­ных, нап­ри­мер, вре­мен­ным про­межут­ком. При не­об­хо­димос­ти, поль­зо­ватель пу­тем ре­дак­ти­рова­ния от­че­та мо­жет из­ме­нить су­щест­ву­ющие па­рамет­ры или до­бавить но­вые. Пос­ле за­дания па­рамет­ров на­чина­ет­ся про­цесс фор­ми­рова­ния от­че­та. В за­виси­мос­ти от объема об­ра­баты­ва­емых дан­ных, па­рамет­ров компьюте­ра, на ко­тором про­из­во­дит­ся об­ра­бот­ка, его заг­ру­жен­ностью дру­гими за­дача­ми, про­цесс фор­ми­рова­ния от­че­та мо­жет за­нять раз­личное вре­мя.

Апп­лет "От­че­ты" со­дер­жит па­нель инс­тру­мен­тов. В ле­вой сто­роне па­нели инс­тру­мен­тов отоб­ра­жа­ет­ся те­кущая стра­ница от­че­та, а спра­ва и сле­ва от этой по­зиции на­ходят­ся кноп­ки пе­рехо­да по стра­ницам от­че­та. При на­веде­нии мы­ши на лю­бую из кно­пок па­нели инс­тру­мен­тов отоб­ра­жа­ет­ся ее на­име­нова­ние. Кро­ме ука­зан­ных вы­ше кно­пок на па­нели инс­тру­мен­тов со­дер­жатся так­же:

 • кноп­ка "На­зад к пре­дыду­щему от­че­ту" - она бы­ва­ет ак­тивной лишь в слу­чае связ­ных от­че­тов, то есть ког­да в од­ном из от­че­тов со­дер­жатся ссыл­ки, поз­во­ля­ющие сфор­ми­ровать но­вые от­че­ты;
 • кноп­ка "Ос­та­новить ге­нера­цию от­че­та";
 • кнопка "Оновити" - дозволяє оновлювати вміст звіту. Актуальна в тому випадку, якщо обробляються поточні дані;
 • кноп­ка "Друк звіту";
 • кноп­ка "Розмітка сторінки" - дозволяє відобразити звіт так, як він буде видно в роздрукованому вигляді;
 • кноп­ка "Параметри сторінки" - дозволяє змінити параметри сторінки звіту, які будуть використовуватися при друку;
 • кноп­ка "Експорт звіту" - клацання по ній приводить до відкриття меню, що містить наступні пункти: Excel, PDF, Word;
 • спи­сок "Управління масштабом";
 • позиція і кнопка "Пошук" - дозволяють знаходити необхідні дані в текстовому звіті;
 • кнопка "Далі" - забезпечує пошук даних далі в звіті після того, як вже було виконано пошук.

Практично всі звіти крім графічних даних також містять і дані представлені у вигляді таблиці. У більшості звітів, вони містяться на наступних сторінках звітів.